0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

GVP Certificate (Good Veterinary Practice)

İyi Veterinerlik Uygulamaları (GVP)


Veterinerlik uygulamaları, tüm dünyada insanlar kadar yaşama hakkına sahip olan hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada küresel bir meslek icra eden veteriner hekimlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Veteriner hekimlik veya veterinerlik mesleğini sadece hayvanların sağlık sorunlarını giderme işi olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Çünkü iyi bir veteriner hekim, teknik konularda kendini sürekli geliştirmeli, bilgi ve becerilerini güncel tutmalı, aynı mesleği yaptığı kişilerle iyi ilişkiler kurmalı, işbirliğine açık olmalı ve tabii ki işini kendi alanında devam ettirmelidir. dürüst ve güvenilir bir çizgi.

Veteriner hekimler sadece hayvanların sağlığı ve refahı için değil, şüphesiz insan sağlığı ve çevrenin korunması için de çalışırlar. Bu bağlamda, zaman içinde iyi bir veteriner hekimin özelliklerini ve veterinerlik çalışması için kriterleri belirleyen bir standart veya genel bir çerçeve düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu (FVE) tarafından yayınlanan İyi Veteriner Uygulamaları (GVP) Kılavuzu birçok noktada açıklayıcı bilgiler içermektedir.

İyi Veterinerlik Uygulaması Nedir?FVE tarafından yayınlanan bu kurallar kitabı, veterinerlik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kuruluşta uygulanması gereken kalite yönetim sisteminin ilkelerini belirtir. İyi Veterinerlik Uygulamaları kapsamında bir kuruluş veya işletme hizmet verirken aşağıdaki kural ve gerekliliklere uymak zorundadır:

• Uygulanacak yasalar
• Mesleki etik ve davranış kuralları
• Müşterilerin istek ve ihtiyaçları
• İlişkili olarak uyulması ve uyulması gereken etik ilkeler veterinerlik hizmetlerine ve korunan hayvanlara
İyi Veterinerlik Uygulamaları´na göre, bir veterinerlik kuruluşu, müşteri gereksinimlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hizmet sunma kabiliyetini kanıtlamış olmalıdır.

İyi Veterinerlik Uygulamalarının Kapsamı ve Amacı


Bu standardın maddeleri, büyüklükleri ve faaliyet alanları ne olursa olsun, veterinerlik hizmeti veren tüm kuruluşları kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu kapsamda İyi Veteriner Uygulamaları sistemine entegre olduklarını beyan eden kamu veya özel sektör kuruluşlarının bu maddelere uymaları beklenmektedir. Her halükarda gerek kuruluşun özellikleri gerekse hizmet verdiği alanın doğası gereği gerekli koşulları sağlayamayan kuruluşlar bu kuralların dışında tutulmalıdır. Bu noktada İyi Veterinerlik Uygulamalarının gönüllülük esasına göre çalıştığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle bu kavramın dışında kalan kuruluşların da standartta yer alan maddeleri uygulayabilecekleri kadar işletmeye almaları önerilir.

İyi Veterinerlik Uygulaması bu alandaki genel ilkeleri ortaya koyar; daha spesifik uygulamalar için ileri çalışmalar gereklidir. Bu uygulama kurallarının amacı, çalışmalarını bir kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütmek isteyen kuruluşlara temel oluşturmaktır. Bu nedenle ISO 9001 standardının İyi Veterinerlik Uygulamalarının temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Standardın hükümleri, ulusal düzeyde veya Avrupa genelinde yasal yükümlülüklerle tamamlanmaktadır. Ancak bu yasaların değiştirildiğini söyleyemeyiz. Sürekli geliştirme bu standardın en önemli bileşenlerinden biri olduğundan, standartta yer alan maddelerin her beş yılda bir gözden geçirilmesine karar verilmiştir.

İyi Veterinerlik Uygulaması için Gereklilikler


Bu uygulamalara kendi işletmelerinde yer vermek isteyen veteriner hekimlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği ve çalışmalarında nelere dikkat etmeleri gerektiği standartta açıklanmıştır. Bu bağlamda veteriner hekimlerin aşağıdaki konularda çeşitli yükümlülükleri vardır:

* Hayvanlar
• Müşteriler
• Veterinerlik mesleğinin kendisi
• Tıbbi ürünler
* Çalışanlar ve diğer paydaşlar
* İş sağlığı ve güvenliği
* Toplum sağlığı
* Çevre
* Yetkili makamlar ve makamlar

Aşağıdakiler kalite yönetimi konularıdır. İyi Veterinerlik Uygulamaları kapsamında bir veteriner organizasyonunda uyulması gerekenler:


• Genel Gereksinimler; organizasyonel süreçlerin belirlenmesi, süreç adımlarının oluşturulması, süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli yöntem ve kriterlerin oluşturulması vb.
• Dokümantasyon gereksinimleri
* Yönetim sorumluluğu
• Yönetim birimi kalite politikasını oluşturmalı, planlamalı ve belgelemelidir.
* Müşteri odaklılık esas alınmalıdır.
• Kurum içi iletişim politikası uygulanmalıdır.
• Yönetimin ve organizasyondaki her bir çalışanın görev ve sorumlulukları net bir şekilde açıklanmalıdır.
• Organizasyon içinde bu kurallara ne kadar uyum sağlandığı sürekli izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
• Etkin bir insan kaynakları yönetimi stratejisi oluşturulmalıdır.
• Hizmetlerin gerçekleştirilmesi
• Organizasyonda süreçler tanımlanmalı, müşterilerle sürekli iletişim sağlanmalı ve çalışmalar belgelerle takip edilmelidir.
* Müşteri kayıtları, vaka kayıt prosedürleri, tıbbi ürünler ve sarf malzemeleri sürekli olarak yönetilmelidir.
* Organizasyonel süreçlerle ilgili ölçüm ve araştırma ekipmanları kontrol edilmelidir.
• Kuruluşun sunduğu hizmetlerle ilgili olarak oluşturduğu süreçleri ve bu süreçlerden elde edilen verileri periyodik olarak değerlendirir ve analiz eder.
* Ölçme, analiz ve geliştirme
• Veteriner teşkilatı, İyi Veterinerlik Uygulamaları çerçevesinde verdiği hizmetlerin etkinliğini değerlendirmeli, eksiklikleri tespit edip düzeltmelidir.
• Kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirilmelidir.

GET PRICE OFFER