0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

WHAT IS ISO 45001 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM?

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ilk olarak 1999 yılında İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi orijinal adıyla yayınlanmıştır. OHSAS 18001 / ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi standardının kısa adının ilk harflerinden biri, farklı sektör ve iş faaliyetlerindeki kuruluşlara uygulanabilmektedir. Temel olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının standart ilkelerine ve yasal mevzuata uygunluğu gözetilmektedir. Ayrıca İSG uygulamalarında iyileştirmelerin yapıldığı ve sürekliliğin sağlandığı bir yönetim sistemi standardıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının


Amacı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin amacı, uluslararası standartlar ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, sisteme uygulanan potansiyel riskleri en aza indirerek veya ortadan kaldırarak örgütte güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı meydana getirmektir.

ISO 45001 standardının amaçları üç başlık altında toplanabilir:


- Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak,
- İşletme güvenliğinin sağlanması: Alınacak önlemler ile işletme için tehlike oluşturan yangın, patlama, makine arızaları gibi risklerin ortadan kaldırılarak işletme güvenliğinin sağlanması,
- Üretimin güvence altına alınması: İş gücünün güvence altına alınması ve iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek kayıpların en aza indirilmesi ve buna bağlı olarak üretim faaliyetlerinde işgücü verimliliğinin artırılmasını sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği standardının ISO 45001 koruması altına alınması ana hedeflerinden biridir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Kapsamı


OHSAS 18001 / ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı, iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risklerini kontrol altına alarak iş performansını iyileştirmek üzere örgütlenmiş bir kuruluşun yönetim sistemi gereksinimlerini kapsar.
Standart kapsamında aşağıdaki faaliyetler uygulanmaktadır:


- İşletmenin mevcut risklerini en aza indirmek için iş sağlığı ve güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanların ve diğer paydaşların faaliyetleri ile ilgili olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi - İşletme bünyesinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kurmak
, uygulamak ve iyileştirmek,
- İSG politikasına uyum noktasında kuruluş tarafından beyan edilen durumlara güvence sağlamak,
- İşletmenin İSG yönetim sisteminin üçüncü taraf akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmesini talep etmek.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Makaleleri


- Kapsam
- Diğer Atıfta Bulunan Standartlar
- Kavramlar ve Tanımlar
- İSG Yönetim Sistemi Gereksinimleri
- Genel Koşullar
- İSG Politikası
- Planlama
- Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
- Uygulama ve İşleyiş
- Yönetimin Gözden Geçirmesi


ISO Faydaları Nelerdir? 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi?


- İşyerinde ölüm vakaları başta olmak üzere hastalık, yaralanma, maddi hasar ve diğer kayıplara neden olabilecek olay/kazaların büyük ölçüde önlenmesini sağlar. İşyerinde güvenli bir çalışma kültürü oluşturur ve geliştirir.
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistem uygulamalarının diğer faaliyetlerle entegrasyonu, böylece işçilik, belge ve sistem maliyeti oluşmaması; kaynak tasarrufu sağlanır.
- Kurumun itibarını arttırır. Kuruluş, kamuoyu nezdinde yasalara uygun, güvenilir bir şirket imajı kazanır. Şirketin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyeti resmi makamlarca tescil edilir.
- Faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal prosedürlere uygun olarak yürütüldüğünün göstergesidir.
- Şirketin kurumsal değerlerine katkıda bulunur.
- Kuruluşun artan itibarı ve imajı nedeniyle rekabette rakiplerinden geri kalmamakta veya geride kalmamaktadır.
- Çalışanların motivasyonunu, işe bağlılığını ve verimliliğini artırır. Çalışanın çalışırken iş kazasına uğrama korkusu yoktur. Çalışanların kuruma güven duymaları sağlanır.
- İş kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasını sağlarken iş gücü kaybını önler.
- Arıza süresini ve bakım süresini ve bununla ilişkili maliyetleri potansiyel olarak azaltır. Çalışanın iş verimliliğinde artış, maliyetlerde azalma sağlar.
- İş sağlığı ve güvenliği garantisi ile müşteri talepleri doğrultusunda üretim ve hizmet sürekliliği de sağlanmaktadır. Böylece müşteri memnuniyeti ve sadakatine katkı sağlar.
- Bugün ve gelecekte sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili olası risklerin önlenmesini veya daha iyi yönetilmesini sağlar.
- Olası iş kazaları risk yönetimi ile kontrol edilir. Önleme faaliyetlerinin açık (açık/anlaşılır) bir şekilde tanımlanması ve yürütülmesi sağlanır. Bu sayede olası iş kazalarının önüne geçilmektedir.
- Oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle üretimin durdurulması ve yavaşlama olasılığı önlenir. Böylece maddi zararların, cezaların ve tazminatların önlenmesi veya azaltılması sağlanmaktadır. Kurumun beklenmeyen maliyetleri ve kayıpları azalır.

ISO 45001 Standardını Kimler Uygular?


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, sahada işçi çalıştıran her işletme ve kuruluş tarafından uygulanabilir.

ISO 45001 Standardı Belgelendirme Süreci


OHSAS 18001 / ISO 45001 standart belgesini almak isteyen bir kuruluşun öncelikle bu sistemi işletme içinde kurmuş ve uygulamış olması gerekir. İşletmesinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardını uygulayan bir kuruluş, belge almak için ulusal ve uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak belgelendirme sürecini başlatabilir.


Boşluk Analizi

İşletmenin mevcut durumunun ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartları ile karşılaştırıldığı ve eksikliklerin tespit edildiği bir ön denetim hizmetidir ve isteğe bağlıdır. Resmi denetimler başlamadan önce üzerinde durulması gereken alanlar belirlenir; maliyet ve zaman tasarrufu sağlanır.


Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme denetimleri iki aşamada gerçekleştirilir. Öncelikle işletmede ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürünün geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kuruluşun değerlendirmeye ne kadar hazır olduğu gözden geçirilir. Uygunsuzluk durumunda, işletmeye düzeltmesi için fırsat ve zaman verilir. Uygunsuzluklar giderilip şartlar sağlandığında belgelendirme için gerekli prosedür ve denetimler uygulanacaktır.


Belgelendirme ve Sonrası

İşletme belgelendirme denetimini başarı ile geçerse kendisine üç yıl geçerli olacak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgesi verilir.ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği, kuruluştaki bu riskleri ilgili mevzuatlar ışığında ortadan kaldırarak veya en aza indirerek sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve yönetmek için oluşturulmuş bir yönetim sistemidir.

Neden ISO 45001;


• ISO 45001 ile iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirebilir, iş gücü kaybını önleyebilirsiniz.
• ISO 45001 ile kurum içinde iyi bir çalışma ortamı yakalar ve personel memnuniyetini sağlarsınız.
• ISO 45001 ile kuruluşun iş güvenliği konusundaki hassasiyetini yasal taraflar nezdinde kanıtlamış olursunuz.
• ISO 45001 ile kurumun itibarını artırarak rekabette avantaj elde edersiniz.
• ISO 45001 ile kaza ve hastalıklar nedeniyle üretimin durmasını ve yavaşlamasını önleyerek tazminat maliyetlerini, cezaları ve tazminatları azaltabilecek, işletme maliyetlerini azaltabileceksiniz.
• ISO 45001 ile arıza süresinde ve bunun neden olduğu maliyetlerde potansiyel bir azalma elde edersiniz.
• ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kurum içinde sistematik olarak yayılmasını sağlarsınız.
• ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği, ilgili ulusal ve uluslararası gerekliliklere ve yasalara uygun bir kuruluş olmanıza yardımcı olur.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification